Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 1198/KH-UBND, ngày 10 tháng 5 năm 2022 về việc kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2022 về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022.

Từ ngày 16/8/2022 – 30/8/2022, Đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh Hà Nam tổ chức kiểm tra trực tiếp việc thực hiện công tác CCHC tại 09 đơn vị, địa phương: Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, BQL các KCN tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Bình Lục và UBND thành phố Phủ Lý.

Tại thời điểm kiểm tra, các thành viên Đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực tế việc thực hiện chỉ đạo điều hành CCHC và kết quả thực hiện CCHC trên các lĩnh vực từ cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Kết quả kiểm tra cho thấy, các đơn vị, địa phương đều đã ban hành các kế hoạch CCHC theo quy định và ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện. Các văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị tham mưu ban hành phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành đáp ứng với nhu cầu thực tiễn đề ra. Thường xuyên thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trong hoạt động quản lý điều hành của đơn vị. Ban hành đầy đủ, kịp thời, đúng thời gian quy định các Kế hoạch triển khai kiểm soát quy định TTHC, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính. Việc thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, đúng quy định. Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về việc thực hiện TTHC tại bảng niêm yết TTHC đúng quy định, đầy đủ nội dung. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc được sắp xếp theo quy định, công tác bổ nhiệm và tinh giản biên chế được quan tâm và thực hiện cơ bản theo quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, công chức, viên chức chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Công tác triển khai việc ứng dụng CNTT cơ bản đúng kế hoạch; tỷ lệ văn bản điện tử có ký số được thực hiện đầy đủ; 100% cán bộ đã được cấp hộp thư điện tử công vụ và thường xuyên sử dụng; Kịp thời ban hành các văn bản triển khai, chỉ đạo, điều hành công tác duy trì, áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; Ban hành Mục tiêu chất lượng và kế hoạch tổ chức thực hiện năm 2022 triển khai.

Bên cạnh những kết quả trên, Đoàn kiểm tra phát hiện một số tồn tại hạn chế của các đơn vị cần khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể như các hình thức tuyên truyền CCHC chưa phong phú đa dạng, chưa có sáng kiến CCHC năm 2022; việc tham mưu xử lý, xây dựng và ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật được giao sau rà soát ở một số đơn vị vẫn chưa đầy đủ, kịp thời theo dự kiến, tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ qua dịch vụ BCCI chưa cao…

Tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, lãnh đạo các đơn vị đã tiếp thu các ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra đưa ra. Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đã đạt được, những mặt còn hạn chế cùng những kiến nghị, đề xuất của đơn vị để tổng hợp, đánh giá và báo cáo UBND tỉnh./.

1.jpg

Đồng chí Đỗ Hồng Hà- PGĐ Sở Nội vụ - Phó Trưởng Đoàn kiểm tra trao đổi với lãnh đạo đơn vị được kiểm tra​


2.jpg

Thành viên Đoàn Kiểm tra trực tiếp trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm việc tại BP TN&TKQ​


3.jpg

Làm việc tại UBND huyện Bình Lục            

4.jpg

Làm việc tại Sở Công Thương                      


Phòng Cải cách hành chính