Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra CCHC tại UBND huyện Kim Bảng

Tin tức - Sự kiện  
Kiểm tra CCHC tại UBND huyện Kim Bảng
Thực hiện Kế hoạch số 1428/KH-UBND, ngày 11 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh về kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

Ngày 25/8/2021, tại Trụ sở UBND huyện Kim Bảng, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính do Ông Đỗ Hồng Hà - Phó giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng đoàn kiểm tra cùng các thành viên trong đoàn tiến hành làm việc với UBND huyện Kim Bảng và các phòng, ban liên quan là đối tượng kiểm tra về các nội dung đã phổ biến trong Kế hoạch. Làm việc với đoàn Kiểm tra do Ông Phạm Hoàng Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện và các ông, bà đại diện Lãnh đạo các phòng, ban liên quan trực thuộc UBND huyện Kim Bảng. Ông Đỗ Hồng Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Trưởng đoàn kiểm tra công bố Kế hoạch kiểm tra, Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp kiểm tra.

Đại diện UBND huyện Kim Bảng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 theo yêu cầu của nội dung đề cương báo cáo. Các thành viên Đoàn kiểm tra theo nhiệm vụ được phân công, trực tiếp kiểm tra tại đơn vị, yêu cầu đơn vị được kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu kiểm chứng theo các nội dung của kế hoạch, trao đổi về các vấn đề còn chưa thống nhất.

Kết thúc quá trình kiểm tra, Ông Đỗ Hồng Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Trưởng đoàn kiểm tra nhận xét, đánh giá sơ bộ kết quả làm việc, ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của đơn vị để tổng hợp báo cáo Trưởng đoàn kiểm tra và Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.242490959_2635168790121614_4901743889695675947_n.jpg


Phòng Cải cách hành chính