Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khung chương trình, tài liệu tập huấn bồi dưỡng về tín ngưỡng, tôn giáo theo Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 ...

Tuyên truyền phổ biến  
Khung chương trình, tài liệu tập huấn bồi dưỡng về tín ngưỡng, tôn giáo theo Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: 4 QD 572 7 năm 2022 khung ĐT BD Tôn giáo.pdf
Phòng Tôn giáo, tín ngưỡng