Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Không thực hiện tuyển dụng mới với viên chức chuyển công tác

Tuyên truyền phổ biến  
Không thực hiện tuyển dụng mới với viên chức chuyển công tác
Bạn đọc hỏi: việc tiếp nhận viên chức theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ có tiếp tục được thực hiện nữa hay không?

​Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đã quy định: “Trường hợp viên chức được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập khác thì không thực hiện việc tuyển dụng mới và không giải quyết chế độ thôi việc, nhưng phải ký kết hợp đồng làm việc mới với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức phù hợp trên cơ sở căn cứ vào loại hình hợp đồng làm việc của viên chức đang được ký kết tại đơn vị sự nghiệp công lập trước khi chuyển công tác, năng lực, trình độ đào tạo, quá trình công tác, diễn biến tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của viên chức”.

Như vậy, quy định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 03/2019/TT-BNV đã được thay thế tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Việc tiếp nhận viên chức từ đơn vị sự nghiệp công lập này sang đơn vị sự nghiệp công lập khác được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP./.

 

Theo: https://tcnn.vn/


Theo: https://tcnn.vn/