Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn thư, lưu trữ giai đoạn 2016-2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức  
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn thư, lưu trữ giai đoạn 2016-2020

Trong giai đoạn 2016-2020, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần phát huy giá trị các tài liệu lưu trữ, đáp ứng nhu cầu khai thác tài liệu cho các tổ chức, cá nhân và trở thành địa chỉ tin cậy để khai thác thông tin, tư liệu phục vụ, hỗ trợ công tác nghiên cứu, điều hành, hoạch định chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chi cục VTLT cũng đã tham mưu kịp thời cho tỉnh ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; tích cực tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác VTLT cho cán bộ các cơ quan, tổ chức từ cấp tỉnh đến cấp xã; thực hiện tốt công tác kiểm tra VTLT tại các cơ quan, tổ chức qua đó kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp những khó khăn, vướng mắc về công tác VTLT cho các đơn vị. 

Ghi nhận những thành tích đó ngày 16 tháng 8 năm 2021 Chủ tịch UBND tỉnh đã có đã ký quyết định số 1478/QĐ-UBND khen thưởng cho 01 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn thư, lưu trữ giai đoạn 2016-2020. Thành tích đạt được trên sẽ là nguồn động viên, khích lệ to lớn Chi cục Văn thư lưu trữ nói riêng và Sở Nội vụ nói chung tiếp tục phấn đấu, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. ​


Ban Thi đua, Khen thưởng