Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan...

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Cải cách hành chính  
Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh
Ngày 12/7/2021, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 1730/KH-UBND  về đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

 Kế hoạch được ban hành nhằm khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc tiếp nhận và giải quyết TTHC, qua đó phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước. Giúp các cơ quan, đơn vị nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng cung ứng các dịch vụ hành chính công và nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn. Đồng thời, kết quả khảo sát giúp UBND tỉnh có thêm thông tin để đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh; trên cơ sở đó tổng hợp, đánh giá, rút kinh nghiệm để từng bước nghiên cứu, hoàn thiện nội dung, phương pháp khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các cơ quan hành chính trong toàn tỉnh.

Theo kế hoạch, việc khảo sát được thực hiện đối với 04 lĩnh vực khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc cung cấp các dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Cụ thể:

          - Thủ tục Đăng ký kinh doanh (thuộc thẩm quyền Sở Kế hoạch và Đầu tư);

          - Các thủ tục thuộc lĩnh vực Tư pháp; Lao động Thương binh & Xã hội (thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện);

          - Các thủ tục thuộc lĩnh vực Hộ tịch (thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã).

Đối tượng khảo sát là tổ chức, cá nhân có yêu cầu giao dịch hành chính và đã được trả kết quả từ 01/01/2021 đến 31/7/2021 với tổng số phiếu khảo sát là 1480.

Thời gian khảo sát được thực hiện vào quý III, IV năm 2021./.​


Phòng Cải cách hành chính