Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Két quả thực hiện đề án "Thực trạng và giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, c...

Thông tin về sáng kiến, đề tài khoa học  
Két quả thực hiện đề án "Thực trạng và giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Hà Nam"
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:Đề án số 527 của UBND tỉnh sắp xếp theo NĐ 107, 108 ký.pdf
Văn phòng sở