Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tuyển dựng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành Tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2020  
Kế hoạch tuyển dựng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2020
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: KH.pdf
Văn phòng Sở