Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022
Thực hiện Công văn số 1038/UBND-NC ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022, Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam đã thẩm định Kế hoạch xét tuyển của Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022
Theo đó, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt là 744 chỉ tiêu, trong đó: Giáo viên 224 chỉ tiêu; nhân viên 520 chỉ tiêu. 
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: 
Phòng Công chức viên chức