Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025”

Tuyên truyền phổ biến  
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025”
Thực hiện Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025;

Để Phong trào thi đua tiếp tục đạt kết quả toàn diện, góp phần hoàn thành thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới" tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025.Mục đích của Phong trào làtiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn nông thôn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển về kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông qua phong trào thi đua phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả tạo sức lan tỏa của phong trào./.

Kế hoạch chi tiết tại file đính kèm: ​​: K_ HO_CH CHUNG S_C X_Y D_NG N_NG TH_N M_I GIAI _O_N 2021 -2025.pdfPhòng Thi đua, khen thưởng