Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Hà Nam năm 2018

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Hà Nam năm 2018
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:852.kh (2).pdf