Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kê hoạch Thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực...

Tuyên truyền phổ biến  
Kê hoạch Thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành  Kế hoạch số 1312/KH-UBND ngày 23/5/2022 về thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ.
Theo đó, để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 30/NQ-CP UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh

2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

3. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

4. Hoàn thiện cơ chế, chính sách

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm

6. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng chính quyền

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn kế hoạch: Kế hoạch thực hiện NQ 30.pdf


Phòng Công chức viên chức