Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 19/8/202...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 19/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày 23 tháng 9 năm 2021, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-HĐTĐKT thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 19/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025).

Mục đích của Kế hoạch:

  1. Thực hiện tốt Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 19/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 19/CT-TTg, Chỉ thị số 08/CT-UBND), tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong tổ chức phát động, triển khai phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng.
  2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong triển khai các phong trào thi đua, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX.

    Nội dung, giải pháp:
  1. Tổ chức, quán triệt triển khai đồng bộ Chỉ thị số 19/CT-TTg, Chỉ thị số 08/CT-UBND trong các cấp, các ngành và nhân dân; tập trung xây dựng, hoàn thiện và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng:
  2. Phát động, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát nội dung định hướng, chỉ đạo của Đảng và chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"

3. Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điến hình tiên tiến; tuyên truyền các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt

4. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng

5. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng

6. Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng

7. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thi đua chung sức, đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại địch Covid-19

Tổ chức thực hiện:

1. Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tham mưu triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 19/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Hằng năm, khi tiến hành sơ, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng cần gắn với kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg, Chỉ thị số 08/CT-UBND và kịp thời rà soát, bổ sung biện pháp phù hợp để thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Chỉ thị.

 

3. Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Lãnh đạo phụ trách các Khối thi đua chủ động, tích cực chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg, Chỉ thị số 08/CT-UBND trong ngành, lĩnh vực được giao lãnh đạo, quản lý; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại các Khối thi đua được phân công phụ trách.

 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

 

5. Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và triển khai việc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh./.​


Ban Thi đua khen thưởng