Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018
Ngày 16 tháng 01 năm 2018 Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 02/KH-SNV về việc Thanh tra, kiểm tra năm 2018
Căn cứ Công văn số 15/TTr ngày 10/01/2018 của Thanh tra tỉnh Hà Nam về việc hiệp y kế hoạch thanh tra năm 2018. Sở Nôi vụ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn các huyện, thành phố; thực hiện ký hợp đồng làm việc theo quy định của Luật Viên chức năm 2010; việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ công chức cấp xã tại các đơn vị; công tác cải cách hành chính; tuyển dụng sử dụng, việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã năm 2018 Căn cứ Công văn số 15/TTr ngày 10/01/2018 của Thanh tra tỉnh Hà Nam về việc hiệp y kế hoạch thanh tra năm 2018. Sở Nôi vụ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn các huyện, thành phố; thực hiện ký hợp đồng làm việc theo quy định của Luật Viên chức năm 2010; việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ công chức cấp xã tại các đơn vị; công tác cải cách hành chính; tuyển dụng sử dụng, việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã năm 2018 ​
Xem chi tiết nội dung văn bản 02.signed.pdf
Thanh tra Sở