Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Cải cách hành chính  
Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 về Cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1428/KH-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Thông qua công tác kiểm tra để đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những mặt còn hạn chế, yếu kém, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới. Kết quả kiểm tra, tự kiểm tra phục vụ cho công tác đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị năm 2021.

Đối tượng kiểm tra trực tiếp là 10 đơn vị: Sở Giao thông Vận tải; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp; Sở Y tế; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện: Kim Bảng, Thanh Liêm và UBND thị xã Duy Tiên.

Nội dung kiểm tra bao gồm các nội dung về Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Công tác cải cách thể chế; Công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách chế độ công vụ, công chức; Công tác cải cách tài chính công và Hiện đại hóa hành chính; Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Thành phần Đoàn Kiểm tra: Gồm Trưởng Đoàn là Giám đốc Sở Nội vụ và 8 thành viên đại diện cho các sở có liên quan (Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021).

UBND tỉnh giao Đoàn Kiểm tra: Thông báo thời gian kiểm tra cụ thể tại từng cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra theo quy định. Sau khi hoàn thành Kế hoạch kiểm tra, báo cáo kết quả về UBND tỉnh, đồng thời, tham mưu UBND tỉnh: văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị; văn bản xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý những vấn đề phát hiện sau kiểm tra (nếu có).

Các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra trực tiếp có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ; xây dựng báo cáo gửi Đoàn kiểm tra trước 07 ngày làm việc tính đến thời điểm kiểm tra; bố trí địa điểm làm việc; phân công lãnh đạo và công chức có liên quan phối hợp làm việc; báo cáo, cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin, tài liệu, nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

          Các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng tự kiểm tra có trách nhiệm tiến hành tự kiểm tra, báo cáo kết quả về Đoàn kiểm tra trước ngày 30/10/2021./.​


Phòng Cải cách hành chính