Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ năm 2018

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:16.signed.pdf
Chi cục VTLT