Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ năm 2018

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
Thực hiện kế hoạch 2999/KH-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh, về việc thực hiện Chị thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp số hơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử và Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ 2018. Ngày 26 tháng 3 năm 2018, Chi cục văn thư, lưu trữ - Sở Nội vụ đã xây dựng Kế hoạch số 16/KH-SNV về kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ năm 2018.

Theo đó, nội dung kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ chú trọng vào các vấn đề trọng tâm như: Triển khai các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; Công tác tổ chức, nhân sự; Ban hành văn bản chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn; Thực hiện nghiệp vụ văn thư - lưu trữ; Tình trạng kho lưu trữ và các trang thiết bị bảo quản tài liệu trong kho; Ứng dụng công nghệ thông tin; Triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch số 2999/KH-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh.

         Đối tượng kiểm tra, hướng dẫn là UBND các huyện, thành phố và một số xã phường, thị trấn; thời gian dự kiến quý II, III năm 2018. Mọi thông tin chi tiết của Kế hoạch (xem file đính kèm) ./.​

16.pdf


Chi cục VTLT