Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Sở Nội vụ

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Sở Nội vụ
Ngày 24 tháng 12 năm 2021, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 51/KH-SNV về cải cách hành hcinhs năm 2022 của Sở Nội vụ
Theo đó, mục đích của kế hoạch Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính (CCHC) theo Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Tỉnh ủy trên tất cả các lĩnh vực, chú trọng đến hiện đại hóa nền hành chính, cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Cải cách mạnh mẽ các TTHC thuộc lĩnh vực Nội vụ liên quan đến người dân và doanh ghiệp, đặc biệt là các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết giữa các ngành, các cấp theo hướng minh bạch, gọn nhẹ, đơn giản; Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai đồng bộ, thống nhất, chất lượng và hiệu quả; đảm bảo sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của Sở Nội vụ đạt trên 90%.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả

Về Cải cách thể chế:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/NĐ/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn đảm bảo đúng căn cứ pháp lý, thể thức, thẩm quyền, nội dung phù hợp, đáp ứng yêu cầu của công tác chỉ đạo điều hành.

- Tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực nội vụ, kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp.

Về cải cách thủ tục hành chính: 

- Rà soát, thống kê, công bố kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Bộ TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết trong lĩnh vực Nội vụ. Đăng tải đầy đủ, kịp thời các TTHC trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Một của điện tử của tỉnh và Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Kế hoạch số 3453/KH-UBND ngày 20/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về CCHC năm 2022.

Về cải cách tổ chức bộ máy: 

Tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thực trạng và giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trong từng ngành, lĩnh vực.

- Rà soát việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc của các phòng, ban, đơn vị thuộc sở đảm bảo việc giao chỉ tiêu, quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Về cải cách chế độ công vụ: 

- Triển khai thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước theo Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Triển khai thực hiện các quy định định về tuyển dụng, quản lý và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các Nghị định của Chính phủ mới ban hành và theo hướng dẫn của tỉnh.

Về cải cách tài chính công:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định 808/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh giản đầu mối các cơ quan khối chính quyền.

Về Xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết, điều hành công việc, đảm bảo tất cả cán bộ, công chức, viên chức sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành và Hệ thống thư điện tử công vụ đảm  bảo  theo  Quyết  định  số  28/2018/QĐ-TTg  ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước...

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng năm 2025.

- Tiếp tục cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực  Nội vụ phục  vụ  người  dân  và  doanh nghiệp; sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã cung cấp.

- Đẩy mạnh triển khai việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Duy trì Cổng thông tin điện tử của Sở đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực Nội vụ; tiếp tục sử dụng có hiệu quả phần mềm dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Về công tác chỉ đạo điều hành:

-Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; tạo sự thống nhất, quyết tâm cao giữa cấp ủy và thủ trưởng các đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính; Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Nâng cao chất lượng thực hiện kế hoạch cải cách hành chính tại các phòng, ban, đơn vị thuộc sở; phân công, giao cụ thể trách nhiệm cho cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính theo lĩnh vực phụ trách.

- Tăng cường kiểm tra công vụ, kỷ cương, kỷ luật hành chính; kiểm tra công tác CCHC của các phòng, đơn vị thuộc Sở; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC tại các phòng, đơn vị thuộc Sở.

- Đa dạng hóa công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, kết hợp tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và qua các hoạt động nghiệp vụ thường xuyên của các tổ chức đoàn thể. Đổi mới phương thức tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân, đảm bảo nhanh chóng, thiết thực, hiệu quả.​/.

Văn phòng sở