Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn xác định về xã đạt tiêu chuẩn: “An toàn về an ninh, trật tự”

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Tổ chức chính quyền  
Hướng dẫn xác định về xã đạt tiêu chuẩn: “An toàn về an ninh, trật tự”
Ngày 26/9/2022, Bộ Công an đã ban hành Công văn số 3371/BCA-V05 về việc hướng dẫn xác định xã không phức tạp về an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Theo đó, tiêu chí công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự" được quy định tại Điều 5 của Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công An quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự" cụ thể như sau:

- Quý I hằng năm, Đảng ủy có nghị quyết; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có kế hoạch về bảo đảm an ninh, trật tự và đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự"; xây dựng, củng cố hoặc duy trì ít nhất 01 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở hoạt động hiệu quả; Đạt các tiêu chí quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 4 của Thông tư.

- Bên cạnh đó, công an xã, phường, thị trấn chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền các chủ trương, biện pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn; không có cá nhân vi phạm bị xử lý kỷ luật.

- Đồng thời, xã phải đáp ứng 100% khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền hoặc được ủy quyền quản lý trên địa bàn đăng ký, trong đó có từ 70% trở lên được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự"​.

Xem chi tiết tại file đính kèm: TT124.pdf


Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên