Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp...

Hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp
Hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: 8. HD-13-UBKTTW.pdf
Văn phòng Sở