Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chính

Tin tức - Sự kiện  
Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chính
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn vừa ký Thông tư số 02/2023/TT-VPCP ngày 11/9/2023 ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chính. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2023.Ảnh minh họa

Thông tư số 02/2023/TT-VPCP hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm quy định tại Thông tư này bao gồm: Danh mục vị trí việc làm; bản mô tả công việc và khung năng lực đối với từng vị trí việc làm.

Đối tượng áp dụng: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức hành chính do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nguyên tắc xác định vị trí việc làm

Vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong cơ quan, tổ chức hành chính được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/ND-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 62/2020/NÐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Iĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chính nêu trên được Quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm

Bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chính nêu trên được Quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Khung năng lực của từng vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chính nêu trên được Quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này./.

Thông tư số 02/2023/TT-VPCP nêu rõ: Trường hợp công chức hiện đang giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm được phân công đảm nhiệm theo quy định tại Thông tư này thì được bảo lưu ngạch và tiền lương hiện giữ cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định.​

Văn phòng
Tin liên quan