Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen...

Văn bản hướng dẫn  
Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Để việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022 của các đơn vị được thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng quy định, ngày 06 tháng 10 năm 2022, Sở Nội vụ đã ban hành Văn bản số 839/SNV-TĐKT hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

Theo đó, các đơn vị đánh giá kết quả phong trào thi đua năm 2022 tập trung vào một số nội dung chính sau:

  1. Việc quán triệt và triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước đặc biệt là đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng"; Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi năm 2013; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và quy định của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng.
    Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hệ thống văn bản về công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị. Việc tổ chức ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua, xây dựng Quy chế Thi đua, Khen thưởng; tiêu chí thi đua; việc phát động và thực hiện các phong trào thi đua của Trung ương, của tỉnh và của đơn vị đặc biệt là các phong trào thi đua nòng cốt:“Chung sức xây dựng nông thôn mới",“Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"; công tác kiểm tra đôn đốc đối với các đơn vị cơ sở và đơn vị trực thuộc.
  2. Đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua, đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (đối với các huyện, thị xã, thành phố) khắc phục tồn tại, hạn chế đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh ban hành. Đồng thời, nêu những tồn tại, hạn chế cần khắc phục năm 2022 và việc xây dựng kế hoạch, giải pháp, kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế đó.
  3. Đánh giá kết quả và tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng; việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.
  4. Đề xuất, kiến nghị việc tổ chức chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.
    Về công tác khen thưởng năm 2022: Các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019, Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Bộ Nội vụ.

Xem chi tiết Văn bản tại file đính kèm./. HƯỚNG DẪN TK TĐKT NĂM 2022 (1).pdf


Phòng Thi đua, khen thưởng
Tin liên quan