Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Văn bản hướng dẫn  
Hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 07 tháng 3 năm 2019, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 1007/BNV-ĐT về việc hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025.
Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương; Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các công việc sau đây:

1. Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg;

2. Nhập số liệu, gửi văn bản điện tử vào phần mềm tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Báo cáo của các đơn vị thực hiện theo đúng yêu cầu, gửi văn bản về Bộ Nội vụ trước ngày 31 tháng 3 năm 2019.

Xem toàn văn Công văn số 1007/BNV-ĐT: Tại đây
theo moha.gov.vn