Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn quản lý tài liệu điện tử, bảo quản tài liệu điện tử và chế độ báo cáo thống kê ngành

Văn bản hướng dẫn  
Hướng dẫn quản lý tài liệu điện tử, bảo quản tài liệu điện tử và chế độ báo cáo thống kê ngành
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2019/TT-BNV, Thông tư 02/2019/TT-BNV, Thông tư 03/2018/TT-BNV về hướng dẫn quản lý tài liệu điện tử, bảo quản tài liệu điện tử và chế độ báo cáo thống kê ngành

Ngày 24 tháng 01 năm 2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BNV quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của cơ quan, tổ chức; Thông tư 02/2019/TT-BNV Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử. Trước đó ngày 06 tháng 3 năm 2018 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê Ngành Nội vụ.

        Toàn văn của các Thông tư xem tại website:http://www.archives.gov.vn - địa chỉ https://luutru.gov.vn/home.htm./.​


Chi cục VTLT