Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn một số công việc trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hướng dẫn một số công việc trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
  1. Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: Hướng dẫn.pdf
  2. Biểu tổng hợp kết quả: Biểu-tổng-hợp-gửi-kèm-hướng-dẫn.xls
  3. Các  mẫu biên bản, báo cáo: Các-mẫu-biên-bản-và-báo-cáo-gửi-kèm-hướng-dẫn.docx
Văn phòng Sở