Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn lập, bổ sung danh sách cử chi và phương án đảm bảo y tế phòng chống dịch covid 19 trong quá ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Bầu cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  
Hướng dẫn lập, bổ sung danh sách cử chi và phương án đảm bảo y tế phòng chống dịch covid 19 trong quá trình tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: 02HDUBBC.pdf
Văn phòng sở