Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nh...

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị Triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp năm 2022
Ngày 09 tháng 9 năm 2022, Sở Nội vụ phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp năm 2022. Tham dự hội nghị có: Ông Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị; Ông Nguyễn Trọng Tài - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh; Ông Trần Văn Thành - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Ông Nguyễn Như Phiến - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh cùng các phòng chuyên môn.
Khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 với mục đích xác định mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, qua đó đề xuất các giải pháp để cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công và trách nhiệm, mức độ phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính trong cung cấp dịch vụ hành chính công, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước phục vụ công tác đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan đơn vị địa phương năm 2022. Theo đó Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì phối hợp với Bưu điện tỉnh, Ủy ban Mặ trận Tổ quốc tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh để triển khai kế hoạch, thực hiện ký kết hợp đồng với Bưu điện tỉnh để triển khai công tác khảo sát đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức để có căn cứ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai kế hoạch, từ đó đưa ra những giải pháp để làm tốt hơn nữa trong qua trình triển khai thực hiện. Tại hội nghị Ông Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ thay mặt cho Sở Nội vụ đã bàn giao kinh phí và phiếu điều tra xã hội học cho ông Nguyễn Trọng Tài - Phó giám đốc Bưu điện tỉnh. ​​
Phòng Cải cách hành chính
Tin liên quan