Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị thống nhất các ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án của UBND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, ...

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị thống nhất các ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án của UBND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam để thay thế Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Sở Nội vụ tham mưu xây dựng dự thảo Đề án quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Đề án đã được lấy ý kiến của các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án.

Ngày 13/9/2021 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị thống nhất các ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án của UBND tỉnh. Dự Hội nghị có Ban Thường trực, các ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban pháp chế HĐND tỉnh; đại diện một số tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ một số huyện, đại diện lãnh đạo một số xã trong tỉnh.

Sau Hội nghị, Sở Nội vụ đã tiếp thu các ý kiến phản biện xã hội, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án./. 


Phòng Xây dựng chính quyền