Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh xét duyệt sáng kiến ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh xét duyệt sáng kiến ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022
Chiều ngày 28/7/2022, Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022.

Tham dự buổi xét duyệt có các đồng chí thành viên của Hội đồng chuyên ngành xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh năm 2022 theo Quyết định số 515/QĐ-SKHCN  ngày  20 tháng 6 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam.

Năm 2022, Hội đồng chuyên ngành xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh năm 2022 nhận được 300 sáng kiến của 300 tác giả ngành Giáo dục đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Các sáng kiến tập trung chủ yếu ở 14 lĩnh vực, môn khác nhau. Trong tổng số 300 sáng kiến của 300 tác giả, có 232 sáng kiến của 232 tác giả đạt từ 75 điểm trở lên (đạt 77,4%) và 68 sáng kiến của 68 tác giả dưới 75 điểm (chiếm 22,6%). Theo tiêu chí công nhận sáng kiến cấp tỉnh, sáng kiến đạt từ 75 điểm trở lên đủ điều kiện công nhận sáng kiến cấp tỉnh, như vậy có 232 sáng kiến đủ điều kiện công nhận sáng kiến cấp tỉnh, 68 sáng kiến không được công nhận sáng kiến cấp tỉnh.

Năm 2022, nhìn chung chất lượng sáng kiến được duy trì so với những năm trước. Nhiều sáng kiến được các tác giả đầu tư công phu, nghiêm túc, có tính mới, khả năng áp dụng và mang lại hiệu quả cao tại cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá cũng cho thấy, nhiều tác giả lựa chọn vấn đề nghiên cứu chưa phù hợp; kết cấu, diễn đạt trình bày chưa logic, lỗi chính tả, chưa trích dẫn tài liệu tham khảo và chưa đúng với yêu cầu, quy định của sáng kiến... Đặc biệt là khả năng áp dụng, nhân rộng và mang lại hiệu quả trong thực tiễn không cao.

Qua buổi xét duyệt đánh giá sáng kiến của ngành Giáo dục, Hội đồng chuyên ngành xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh cũng đã đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về mục đích, ý nghĩa của phong trào lao động sáng tạo tại cơ quan, đơn vị và các nhà trường để hoạt động này đi vào chiều sâu và thực sự mang lại hiệu quả cao hơn nữa. Đồng thời động viên, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích cao trong công tác sáng kiến​./.


Phòng Thi đua, khen thưởng