Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND TỈNH BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT MỚI VỀ GIAO SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN ...

Văn bản hướng dẫn  
HĐND TỈNH BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT MỚI VỀ GIAO SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM NĂM 2024
Ngày 07/12/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 7/12/2023 về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2024.

Theo đó, Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 7/12/2023 của HĐND tỉnh gồm 02 Điều và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Cụ thể việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2024 đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện được quy định tại Điều 1 của Nghị quyết.

 Chi tiết tại file đính kèm:​

NQ58.pdf


Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
Tin liên quan