Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND TỈNH BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT MỚI THAY THẾ NGHỊ QUYẾT SỐ 14/2021/NQ-HĐND NGÀY 14/10/2021 CỦA HĐND TỈNH

Văn bản hướng dẫn  
HĐND TỈNH BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT MỚI THAY THẾ NGHỊ QUYẾT SỐ 14/2021/NQ-HĐND NGÀY 14/10/2021 CỦA HĐND TỈNH
Ngày 07/12/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XIX, Kỳ họp thứ mười sáu (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) đã thông qua Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND quy định chức danh, mức phụ cấp và kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổn dân phố; mức hỗ trợ đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (thay thế Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 của HĐND tỉnh)

Theo đó, Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh gồm 06 Điều và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024:

Điều 1: Chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Điều 2: Mức hỗ trợ đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Điều 3: Mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và hoạt động của thôn, tổ dân phố

Điều 4: Việc bố trí kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh

Điều 5: Nguồn kinh phí thực hiện

Điều 6: Tổ chức thực hiện.

 Chi tiết tại file đính kèm:​

NQ 16.2023 KCT.pdfPhòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
Tin liên quan