Skip Ribbon Commands
Skip to main content

GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH NGHỈ VIỆC DO GIẢM CHỨC DANH KHI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ...

Tuyên truyền phổ biến  
GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH NGHỈ VIỆC DO GIẢM CHỨC DANH KHI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 14/2021/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH

Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; ngày 14/10/2021 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; chức danh, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; chức danh, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Thực hiện Nqhị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện việc bố trí, sắp xếp những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Sau quá trình triển khai thực hiện số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố của các huyện, thị xã, thành phố đề nghị nghỉ việc do giảm chức danh là: 199 người. UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành thẩm định và có Tờ trình kèm danh sách và hồ sơ của những người hoạt động không chuyên trách đề nghị giải quyết chế độ hỗ trợ nghỉ việc do giảm chức theo Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh gửi Sở Nội vụ tổng hợp. Sở Nội vụ đã tiến hành thẩm định hồ sơ, danh sách, đối tượng và có văn bản gửi Sở Tài chính thẩm định kinh phí để tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định theo đúng quy định./.


Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên