Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp, cơ cấu viên chức theo chức ...

Văn bản hướng dẫn  
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành, lĩnh vực xây dựng

Ngày 03/8/2023, Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 3486/BXD-TCCB về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành, lĩnh vực xây dựng.

Toàn văn dự thảo tại tệp đính kèm./.  ​

To_trinh_Bo_truong_20230803022823969977.docx

Phu_luc_1_danh_muc_VTVL_lanh_dao_quan_ly_20230803022823927922 (2).docx

Phu_luc_2_danh_muc_VTVL_chuc_danh_nghe_nghiep_20230803022823847853 (1).docx

Phu_luc_3_ban_mo_ta_VTVL_lanh_dao_quan_ly_20230803022823220244 (1).doc

Phu_luc_4_ban_mo_ta_vtvl_chuc_danh_nghe_nghiep_20230803022823970975 (1).doc

Phu_luc_5_cap_do_khung_nang_luc_20230803022823702716 (1).doc

​​​​


Tin liên quan