Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự thảo Thông tư hướng dẫn cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí từ ngày 01/7/2020

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Cán bộ, công chức, viên chức  
Dự thảo Thông tư hướng dẫn cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí từ ngày 01/7/2020
Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và hội và đăng tải lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Theo dự thảo Thông tư, Bộ Nội vụ đề xuất cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí như sau:
Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 7 Điều 1 dự thảo Thông tư, công thức tính mức lương: 

(Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020) = (Mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng) x (Hệ số lương hiện hưởng).

Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:

(Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020) = (Mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng) x (Hệ số phụ cấp hiện hưởng).

Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

(Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020) = [(Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020) + (Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 (nếu có)) + (Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 (nếu có))] x (Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định).

Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có): (Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020) = (Mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng) x (Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)).

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp quy định tại Khoản 5 Điều 1 dự Thông tư này, căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức sau:

(Mức hoạt động phí thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020) = (Mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng) x (Hệ số hoạt động phí theo quy định).
Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại Khoản 4 Điều 1 dự thảo Thông tư này, từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ được tính theo mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng. Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo cách tính quy định tại Khoản 1 Điều 3 dự thảo Thông tư này.

​ 


Văn phòng Sở