Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án đầu tư xây dựng kho lưu trữ chuyên dùng tỉnh Hà Nam

Dự án đầu tư xây dựng kho lưu trữ chuyên dùng tỉnh Hà Nam
1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng kho lưu trữ chuyên dùng tỉnh Hà Nam
2. Chủ đầu tư: Sở Nội vụ
3. Lĩnh vực chuyên môn: Văn thư - Lưu trữ
4. Thời gian thực hiện: năm 2015 - 2019
5. Tổng mức đầu tư: 38,936,7 tỷ
6. Nguồn vốn đầu tư: NSNN - TW hỗ trợ
7. Tình trạng Đề án: Đang thực hiện
8. Văn bản quy định: Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 25/01/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng kho lưu trữ chuyên dùng tỉnh Hà Nam​
Văn phòng Sở