Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn khảo sát Sở Nội vụ làm việc với UBND huyện Bình Lục

Tin tức - Sự kiện  
Đoàn khảo sát Sở Nội vụ làm việc với UBND huyện Bình Lục
Ngày 25/9/2020, Đoàn khảo sát Sở Nội vụ do đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Bá Cẩn chủ trì đã tiến hành khảo sát về thực trạng và phương án bố trí tại UBND huyện Bình Lục và thị trấn Bình Mỹ. Tham dự khảo sát có đại diện lãnh đạo UBND huyện Bình Lục, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch; Ban Tổ chức Huyện ủy, Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND và công chức Văn phòng - Thống kê thị trấn Bình Mỹ.
Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ nghiên cứu, khảo sát thực trạng việc bố trí số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
120090388_329208398306494_3802360131016629971_n.jpg
Hiện nay, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách tại nhiều địa phương có sự khác nhau. Trên cơ sở khảo sát thực trạng và phương án bố trí số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và các ý kiến đề nghị của địa phương, Sở Nội vụ sẽ tổng hợp để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020.
120178705_619019442100168_3532706475568709534_n.jpg
Phòng Xây dựng chính quyền