Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề xuất về thanh tra trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Tổ chức chính quyền  
Đề xuất về thanh tra trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
Ảnh minh họa
Theo đó, thanh tra Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ và thanh tra Sở Nội vụ có thẩm quyền thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo các nội dung sau:

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng; hoạt động tín ngưỡng và các cơ sở tín ngưỡng, trừ các lễ hội tín ngưỡng và các cơ sở tín ngưỡng là di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc đã được UBND cấp tỉnh đưa vào danh mục kiểm kê di tích lịch sử địa phương;

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung; thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo; thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo;

Thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc; giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; phong phẩm, suy cử chức sắc, bổ nhiệm, bầu cử; thành lập, hoạt động, giải thể tổ chức tôn giáo, cơ sở đào tạo tôn giáo;

Hội nghị của tổ chức tôn giáo, đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo, hoạt động tôn giáo, hoạt động quốc tế về tôn giáo của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam;

Tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài; gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài; phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài;

Hoạt động quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài để hoạt động tôn giáo;

Hoạt động xuất bản kinh sách và xuất bản phẩm khác về tín ngưỡng, tôn giáo; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm tín ngưỡng, tôn giáo, đồ dùng tôn giáo;

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của UBND các cấp; thanh tra những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Về thời hạn thanh tra, dự thảo nêu rõ: Cuộc thanh tra chuyên ngành tín ngưỡng, tôn giáo do Thanh tra Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ tiến hành không quá 45 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 70 ngày.

Cuộc thanh tra chuyên ngành tín ngưỡng, tôn giáo do Thanh tra Sở Nội vụ tiến hành không quá 30 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 45 ngày.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.
theo baochinhphu.vn