Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thông tin chỉ đạo, điều hành Chuyển đổi số  
Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày 09 tháng 8 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1516/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: đề án cđs.pdf
Văp phòng sở