Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thí sinh dự thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2020 - Ph...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thi tuyển công chức hành chính năm 2020 của tỉnh Hà Nam  
Danh sách thí sinh dự thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2020 - Phòng thi số 1
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: phòng-1.pdf
Văn phòng Sở