Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thí sinh dự thi môn kiến thức chung PHÒNG THI SỐ 01, buối sáng từ 8h15 đến 11h15 ngày 27/5/2018

Thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính Danh sách công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính môn Kiến thức chung  
Danh sách thí sinh dự thi môn kiến thức chung PHÒNG THI SỐ 01, buối sáng từ 8h15 đến 11h15 ngày 27/5/2018
Xem chi tiết nội dung chi tiết tại file đính kèm:P1-KTC.pdf

Văn phòng Sở