Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thí sinh dự thi môn Chuyên môn, nghiệp vụ PHÒNG THI SỐ 04, buổi sáng từ 9h đến 9h45' ngày 26/5/2018

Thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính Danh sách công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính môn chuyên môn, nghiệp vụ  
Danh sách thí sinh dự thi môn Chuyên môn, nghiệp vụ PHÒNG THI SỐ 04, buổi sáng từ 9h đến 9h45' ngày 26/5/2018
Văn phòng Sở