Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách đề tài sáng kiến năm 2018

Thông tin về sáng kiến, đề tài khoa học  
Danh sách đề tài sáng kiến năm 2018
TTTên tác giả/nhóm tác giảTên sáng kiếnLĩnh vực​Thời gian thực hiện
​​

IĐề nghị cấp cơ sở  
1

- Nguyễn Văn Long

- Lê T Quỳnh Hoa

- Hàn Thị Nguyệt

- Nguyễn Mai Hồng

Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc diện dôi dư do thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy có nguyện vọng thôi việcCông chức viên chức​Năm 2018
2

- Nguyễn Bá Cẩn

- Tống Văn Sử

- Trương Thị Mai

Đề án sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định trên địa bàn tỉnh Hà NamXây dựng chính quyền​Năm 2018
3

- Lê Văn Sơn

- Trần Đăng Khoa

- Nguyễn Thị Thanh Thúy

- Đỗ Phương Thảo

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo tại sở Nội vụThanh tra​Năm 2018
4

- Hoàng Hải Minh

- Phạm Văn Quý

- Nguyễn T Thu Hương

Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng tại sở Nội vụThi đua khen thưởng​Năm 2018
5

Nguyễn Văn Thái

Đinh Văn Tùng

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tôn giáo​Năm 2018
6

- Đỗ Hồng Hà

- Nguyễn Quang Minh

- Trần Thu Phương

- Trần Kiểm

- Nguyễn Văn Thái

Đề án sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnhTổ chức bộ máy​Năm 2018
7

- Nguyễn Văn Hưởng

- Lê Văn Sơn

- Trần Hùng

- Nguyễn Tuấn Thành

Công cụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC đối với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phốCải cách hành chính​Năm 2018
8

- Lê Thị Thu Hằng

- Bùi Thị Thanh Nhàn

- Nguyễn Thị Huệ

Quy chế về công tác thi đua,khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà NamThi đua khen thưởng​Năm 2018
9

- Lê Đức Hiền

- Mai Thị Lan Anh

- Phan Thị Thu Hương

Hướng dẫn thu, nộp tài liệu lưu trữ vào Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Văn thư lưu trữ​Năm 2018
10

- Lê Đức Hiền

- Mai Thị Lan Anh

- Phan Thị Thu Hương

- Văn Đình Thông

Mẫu hóa các nội dung lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quanVăn thư lưu trữ​Năm 2018


Văn phòng Sở