Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2021

Tin tức - Sự kiện  
DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2021
Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ công khai danh sách đăng ký thi đua năm 2021 của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã:
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:TONG HOP DANG KY THI DUA CAC DON VI CUA KHOI.doc
Văn phòng sở
Tin liên quan