Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2020

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng  
DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2020
Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ công khai danh sách đăng ký thi đua năm 2020 của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã:
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:TONG-HOP-DANG-KY-THI-DUA-2020.doc
Ban Thi đua, Khen thưởng