Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục thông tin

Tuyên truyền phổ biến Chuyên mục tiếp cận thông tin  
Danh mục thông tin
- Văn Bản quy phạm Pháp Luật
https://snv.hanam.gov.vn/Pages/NewsGroups.aspx?cid=bc75e666-1e3d-410d-9ed6-b7fc83b23f48
- Thông tin Phổ biến
https://snv.hanam.gov.vn/Pages/NewsGroups.aspx?cid=086b1869-2336-41ad-92ea-824d83ef40d8
Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển
https://snv.hanam.gov.vn/Pages/NewsGroups.aspx?cid=fc792689-d975-4c5a-a04e-677a0fd27655
- ​Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư công, mua sắm công
https://snv.hanam.gov.vn/Pages/NewsGroups.aspx?cid=055ff1e6-8273-48c2-b55f-5928350a18f0
Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc
- Báo cáo tài chính năm
Văn phòng