Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022, định hướng giai đoạn 2022 - 2025

Tuyên truyền phổ biến  
Danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022, định hướng giai đoạn 2022 - 2025
Ngày 08/9/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1708/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022, định hướng giai đoạn 2022 - 2025
chi chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:
Văp phòng sở