Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục dự án thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022, định hướng giai đoạn 2022 - 2025

Tuyên truyền phổ biến  
Danh mục dự án thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022, định hướng giai đoạn 2022 - 2025
Ngày 08/9/2022, UBNd tỉnh ban hành Quyết định số 1706/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022, định hướng giai đoạn 2022 - 2025
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:
Quyết định: 1706.pdf
Phụ lục kèm Quyết định: 1706.phu luc_0001.pdf
Văp phòng sở