Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cung cấp danh sách đơn vị hành chính phục vụ Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 Văn bản triển khai thực hiện của tỉnh  
Cung cấp danh sách đơn vị hành chính phục vụ Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Cung cấp danh sách đơn vị hành chính phục vụ Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Thực hiện Công văn số 209/BNV-BCĐ ngày 15/01/2021 và Công văn số 641/BNV-BCĐ ngày 10/02/2021 của Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương về việc hướng dẫn triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.
Để có cơ sở xây dựng danh sách nền phục vụ công tác Điều tra cơ sở hành chính tỉnh năm 2021, Sở Nội vụ trân trọng đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hợp cung cấp thông tin theo nội dung sau: 
- Các cơ quan, đơn vị hành chính Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin theo nội dung Biểu mẫu số 03.1-BK/TĐTKT-DSTW (Phụ lục 1 kèm theo); - Các cơ quan, đơn vị còn lại cung cấp thông tin theo nội dung Biểu mẫu số 03.2-BK/TĐTKT-DSĐP (Phụ lục 2 kèm theo); (riêng Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp danh sách bao gồm các cơ quan, đơn vị cấp huyện và cấp xã).
 Sở Nội vụ trân trọng đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện và gửi danh sách về Sở Nội vụ trước ngày 01/3/2021 (bản mềm gửi về địa chỉ email: phamthingochuyen@hanam.gov.vn) để tổng hợp đồng thời Quản trị hệ thống cấp tỉnh tạo lập và chuyển tài khoản cho các cơ quan, đơn vị. 
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:
Công văn số 132/SNV-TCBC:132.pdf
​Phụ lục đính kèm: Mau bang ke 3.1, 3.2 hoặc PL1, PL2.xls
Phòng Tổ chức, biên chế