Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cử cán bộ, công chức là giám sát viên và quản trị hệ thống cấp huyện phục vụ cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 Văn bản triển khai thực hiện của tỉnh  
Cử cán bộ, công chức là giám sát viên và quản trị hệ thống cấp huyện phục vụ cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: Cử CB,CC giám sát.pdf
Phòng Tổ chức, biên chế