Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác triển khai Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn v...

Văn bản hướng dẫn  
Công tác triển khai Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

Thực hiện Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 và Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam về việc xây dựng Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023 - 2025. Theo nội dung Kế hoạch, UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ có liên quan đến nội dung sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tiến hành thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng và hiệu quả theo đúng kế hoạch đề ra./.​


Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
Tin liên quan